top of page

నీలకృత హనుమత్ స్తోత్రము

నీలుడు చేసిన ఆంజనేయ స్తోత్రం. నీలకృత హనుమత్ స్తోత్రము నిత్యము పఠించు వారియెడ హనుంతుడు కల్పవృక్షము, కామధేనువు, చింతామణి వలె కోరికలన్నిటిని తీర్చగలడు.

ఓం జయ జయ -శ్రీ ఆంజనేయ -కేసరీ ప్రియ నందన -వాయు కుమారా -ఈశ్వర పుత్ర -పార్వతీ గర్భ సంభూత -వానర నాయక -సకల వేద శాస్త్ర పార౦గ -సంజీవి పర్వతోత్పాటన -లక్ష్మణ ప్రాణ రక్షక -గుహ ప్రాణ దాయక -సీతా దుఃఖ నివారణ -ధాన్య మాలీ శాప విమోచన -దుర్దండీ బంధ విమోచన -నీల మేఘ రాజ్య దాయక -సుగ్ర్రేవ రాజ్య దాయక -భీమసేనాగ్రజ -ధనుంజయ ధ్వజవాహన -కాల నేమి సంహార మైరావణ మర్దన -వృత్రాసుర భంజన -సప్త మంత్రి సుత ద్వంసన -ఇంద్రజిత్ వధ కారణ -అక్ష కుమార సంహార -లంఖిణీ భంజన -రావణ మర్దన -కుంభకర్ణ వధ పరాయణ-జంబు మాలి నిష్టుదన వాలి నిబర్హన -రాక్షస కుల దాహన అశోక వణ విదారణ -లంకా దాహక -శత ముఖ వధ కారణ -సప్త సాగర వాల సేతు బంధన -నిరాకార నిర్గుణ సగుణ స్వరూపా -హేమ వర్ణ పీతాంబర ధార -సువర్చలా ప్రాణ నాయక -త్రయ త్రిమ్శాత్కోటి అర్బుద రుద్ర గణ పోషణ -భక్త పాలన చతుర -కనక కు౦డలాభారణ -రత్న కిరీట హార నూపుర శోభిత –రామ భక్తి తత్పర –హేమ రంభావన విహార -వక్షతాంకిత మేఘ వాహక -నీల మేఘ శ్యామ -సూక్ష్మ కాయ -మహా కాయ -బాల సూర్య గ్రసన –ఋష్యమూక గిరి నివాసక -మేరు పీతకార్చన –ద్వాత్రిమ్శాదాయుధ ధర -చిత్ర వర్ణ -విచిత్ర సృష్టి నిర్మాణ కర్త -అనంత నామ -దశావతార -అఘటన ఘటనా సమర్ధ -అనంత బ్రహ్మన్ -నాయక -దుర్జన సంహార -సుజన రక్షక -దేవేంద్ర వందిత -సకల లోకారాధ్య -సత్య సంకల్ప -భక్త సంకల్ప పూరక -అతి సుకుమార దేహ -ఆకర్డమ వినోద లేపన -కోటి మన్మధాకార -రణ కేళి మర్దన -విజ్రుమ్భ మాణ -సకల లోక కుక్షిమ్భర -సప్త కోటి మహా మంత్ర తంత్ర స్వరూప -భూత ప్రేత పిశాచ శాకినీ దాకినీ విధ్వంసన -శివలింగా ప్రతిష్టాపన కారణ -దుష్కర్మ విమోచన -దౌర్భాగ్య నాశన -జ్వరాది సకల లోప హర -భుక్తి ముక్తి దాయక -కపట నాటక సూత్రా దారీ -తలావినోదాంకిత -కళ్యాణ పరిపూర్ణ -మంగళ ప్రద -గాన ప్రియ -అష్టాంగా యోగ నిపుణ -సకల విద్యా పారీణ -ఆది మధ్యంత రహిత -యజ్న కర్త -యజ్న భోక్త -శన్మత వైభవ సానుభూతి చతుర -సకల లోకాతీత -విశ్వంభర -విశ్వ మూర్తే -విశ్వాకార -దయాస్వరూప -దాసజన హృదయ కమల విహార –మనోవేగ గమన -భావజ్న నిపుణ –రుషి గణ గేయ -భక్త మనోరధ దాయక -భక్త వత్సల -దీన పోషక -దీన మందార -సర్వ స్వతంత్ర -శరణాగత రక్షక -ఆర్త త్రాణ పరాయణ –ఏక అసహాయ వీర -హనుమాన్ –విజయీ భవ -దిగ్విజయీ భవ -దిగ్విజయీ భవ.

#నలకతహనమతసతతరమ #Hanuman

0 views0 comments

Recent Posts

See All

1.సర్వ బాధ నివారణ మంత్రం. "నమస్తే భగవన్ దేవ దత్తాత్రేయ జగత్ ప్రభో || సర్వ భాధా ప్రశమనం కురు శాంతిం ప్రయచ్ఛమే||" 2. సర్వరోగ నివారణ దత్త మంత్రం. "నమస్తే భగవన్ దేవ దత్తాత్రేయ జగత్ ప్రభో|| సర్వ రోగ ప్రశమన

bottom of page