top of page

 *ధర్మ సూక్ష్మాలు*

*ధర్మ సూక్ష్మాలు* 84 లక్షల జీవరాసులలో మానవ జన్మ చాలా ఉత్కృష్టమైనది. ఎన్నో జన్మల పుణ్య ఫలం వలన ఈ జన్మ లభించినది. దీన్ని సార్ధకం చేసుకోండి.

*ఉదయం నిద్రలేవగానే కుడి అరచేతిని చూసి నమస్కారం చేసుకోండి.*

ఏ మానవుడు కూడా జనసంచారం లేని పాడుపడ్డ ఇళ్ళలో, స్మశానానికి దగ్గరలో, నాలుగువీధుల నడుమ, చీకటి ప్రదేశంలో, పాము పుట్టల దగ్గర , తల్లిదగ్గర, అక్క చెల్లెలు దగ్గర, పరస్త్రీల దగ్గర నిద్రించకూడదు.

*ఇద్దరు బ్రాహ్మణుల మధ్య ,బ్రాహ్మణునికి అగ్నికి మధ్య ,భార్య భర్తల మధ్య, గురుశిష్యుల మధ్య , నందిశంకరుల మధ్య, ఆవు దూడ ల మధ్య దాటుట వలన,నడవడం వలన పూర్వపుణ్యం నశించును.*

సహపంక్తి భోజనం చేయుచుండగా మధ్యలో లేచి వెళ్ళినచో బ్రహ్మ హత్యాపాతకం సంభవించును.

*భోజనం చేయుటకు ముందుగా, భోజనం అయిన తర్వాత పాదప్రక్షాళన చేయనిచో దరిద్రం సంభవించును.*

దీపం లేకుండా రాత్రిపూట భుజిన్చరాదు.

సంధ్యాకాలంలో భోజనం, నిద్ర, చదువు ,దానము, భార్యా సంగమము, ప్రయాణం చేయరాదు. ఒకవేళ చేసినచో దరిద్రం, వ్యాధి, మరణం సంభవిస్తాయి.

*భోజనమునకు తూర్పు , పశ్చిమ , దక్షిణ దిక్కులు ఉత్తమమైనవి. భోజనము చేయునపుడు నేయి అభిఘారించకుండా భుజించరాదు.*

భోజనమునకు ముందు ఉప్పు వడ్డించినచో కీర్తి ,తేజస్సు హరించును.

*ప్రతి మానవుడు నుదుటన స్వరూపం (బొట్టు)తప్పక ధరించవలెను. దానివలన భూత ,ప్రేత,పిశాచ భాదలు వుండవు.*

దేవాలయాలలో , పడవలలో , తీర్ధములలో, పెళ్ళిళ్ళలో , సభలలో , యగ్జ్న యాగాదులలో ఇతరులును తగిలినా దోషములేదు,.

*భార్య గర్భవతి అయినపుడు భర్త సముద్ర స్నానము , క్షవరము, ౬పర్వతారోహణము , కుమారునికి ఉపనయనము , చావులుకు వెళ్ళుట, నూతులు తవ్వుట, చెట్లు కొట్టుట , ఇల్లు కట్టుట , కొబ్బరికాయ కొట్టుట పనికిరాదు.*

సూర్యోదయమునకు ఏ తిధి వుండునో ఆ రోజు చేయు స్నాన , దాన, జప, వ్రత , పూజా కార్యక్రమములన్నిటికి సంకల్పములో ఆ తిధే చెప్పవలెను.

*సంక్రమణ కాలమందు , శ్రాద్ధదినములందు , జన్మదినములందు, అశ్ర్పుస్య స్పర్శ లందు , వేడినీటి స్నానం చేయరాదు.*

భోజనము చేయు కంచము పట్టుకుని, ఒళ్ళోపెట్టుకుని , కంచము పట్టుకుని తిరుగుతూ, మంచములమీద కూర్చుని భుజించరాదు.

*నీటిని త్రాగునప్పుడు చిన్న పాత్రలోనికి తీసుకుని కూర్చుని మాత్రమే త్రాగవలెను.*

జపము పూజాది కార్యక్రమములలో నోటిలో ఏ పదార్దములు నములుతూ క్రతువు చేయరాదు. అలా చేసినచో అది ఉచ్చిస్టము అగును.

*అనుష్ఠానపరులు మంచినీరు నోటిలో ఎత్తి పోసుకుని తాగరాదు, పెదవులకి తగిలించుకొని (కరుచుకుని) త్రాగవలెను.* 🌷🙏🌷​*🌷From FB Shriman Pramod Ramanuja Dasu🌷*

0 views0 comments

Recent Posts

See All

*" రాముని పాదం తగిలి రాయి అహల్యగా మారిందా? "* రాముని పాదం తగిలి రాయి అహల్యగా మారిందా? దీన్ని ఇంకా ఏ విధంగా అయిన అర్థం చేసుకోవచ్చా? రాముడు ఏ రాయినీ కాలితో తాకలేదు. వాల్మీకి రామాయణం లో అలా లేదు. కరస

*మూడుసార్లు స్మరిస్తే సహస్రం ఎలా..???...* *”శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే* *సహస్ర నామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే!”* ఈ శ్లోకాన్ని మూడుసార్లు పఠిస్తే సహస్ర నామం పఠించిన దానికి సమానమని భావం. ఈ విషయాన్న

* #నటరాజు_ఎందుకు_తాండవమాడాడంటే!* పరమ శివుడి నటరాజు స్వరూపం ఎంతో ప్రత్యేకం. ఆదిదేవుడి మహా తాండవ రూపమది. అసలీ అవతారం ఎందుకొచ్చింది? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం శివపురాణంలో కనిపిస్తుంది. సప్త సారస్వతమనే పుణ్యభూమి

bottom of page