top of page

కనకధారా స్త్రోత్రం

మాన‌వాళికి క‌న‌క‌ధారా స్త్రోత్రం ఓ పెద్ద వ‌రం. దీనిని క్ర‌మంత‌ప్ప‌కుండా నిష్ట‌గా పారాయ‌ణం చేస్తే, మీ ఇంట్లో క‌న‌క వ‌ర్ష‌మే. ముఖ్యంగా ఈ ద‌స‌రా స‌మ‌యంలో… దుర్గ‌మ్మ‌కు ఎంతో ప్రీతిపాత్ర‌మైన న‌వ‌రాత్రుల్లో క‌న‌ధార స్త్రోత్రం ప‌ఠిస్తే ఎన్నో ప్ర‌యోజ‌నాలుంటాయ‌ని శాస్త్రాలు చెపుతున్నాయి. జగద్గుర ఆదిశంకరులు భిక్ష కోసం ఒక పేదబ్రాహ్మణుని ఇంటికి వెళ్ళార‌ట‌.

యజమాని ఇంట లేని సమయంలో కటిక దరిద్రంతో బాధపడుతున్నఆ ఇల్లాలు దిక్కు తోచని స్థితిలో ఇంట్లో వెతికితే ఒక ఉసిరికాయ కనిపించింది. ఆ ఉసిరి కాయను దానం చేసింది ఆ మ‌హాత‌ల్లి. వారి దారిద్ర్యాన్ని తొలగించమని శంకరులు లక్ష్మీ దేవిని ప్రార్థించారు. లక్ష్మి ప్రసన్నమై ఆ ఇంట బంగారు ఉసిరికాయలు ధారగా కురిపించింది.

శంకరుల నోట పలికిన లక్మీ స్తోత్రమే కనకధారా స్తోత్రం. లక్మీ కటాక్షాన్ని కోరుకునేవారు ప్రతి రోజు కనకధారా స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే దారిద్ర్యం ద‌రిచేర‌దు. ఈ నవరాత్రులలో పఠించినా అధ్బుతమైన ఫలితం ఉంటుంది.

శ్రీ కనకధారా స్తోత్రం వందే వందారు మందార మందిరానంద కందలం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననం

అంగం హరేః పులకభూషణ మాశ్రయంతీ భృంగాగనేవ ముకుళాభరణం తమాలం అంగీకృతాఖిల విభూతి రసాంగలీలా మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః

ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః ప్రేమత్రపా ప్రణిహితాని గతాగతాని మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహోత్సలేయా సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవాయాః

విశ్వామరేంద్ర పదవిభ్రమ దాన దక్ష మానందహేతు రధికం మురవిద్విషోపి ఈషన్నిషీదతు మయిక్షణ మీక్షణార్థ మిందీవరోదర సహోదర మిందిరాయాః

ఆమీలితాక్ష మధిగమ్య ముదా ముకుంద మానందకంద మనిమేష మనంగ తంత్రం ఆకేరక స్థిత కనీనిక పద్మనేత్రం భూత్యై భవేన్మమ భుజంగ శయాంగనాయాః

కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః ధారా ధరే స్ఫురతి యా తటిదంగ నేవ మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనాయాః

బాహ్వాంతరే మురజితః శ్రితకౌస్తుభే యా హారావళీవ హరనీలమయీ విభాతి కామప్రదా భగవతోపి కటాక్షమాలా కల్యాణమావహతు మే కమలాలయాయాః

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్ మాంగల్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన మయ్యాపతే త్తదిహ మంథర మీక్షణార్థం మందాలసం చ మకరాలయ కన్యకాయాః

దద్యాయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారా మస్మిన్నకించన విహంగశిసౌ విషణ్ణే దుష్కర్మ ఘర్మ మపనీయ చిరాయ దూరం నారాయణ ప్రణయినీ నయనాంబువాహః

ఇష్టా విశిష్టమతయోపి యయా దయార్ద్ర దృష్టా స్త్రివిష్టప పదం సులభం లభంతే దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదర దీప్తిరిష్టాం పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కర విష్టరాయాః

గీర్దేవ తేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి శాకంభరీతి శశిశేఖర వల్లభేతి సృష్టిస్థితి ప్రళయకేళిషు సంస్థితాయై తస్యై నమ స్త్రిభువనైక గురో స్తరుణ్యైః

శ్రుత్యైనమోస్తు శుభకర్మ ఫలప్రసూత్యై రత్యైనమోస్తు రమణీయ గుణార్ణవాయై శక్యైనమోస్తు శతపత్ర నికేతనాయై పుష్ట్యైనమోస్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై

నమోస్తు నాళీక నిభాననాయై నమోస్తు దుగ్ధోదధి జన్మభూమ్యై నమోస్తు సోమామృత సోదరాయై నమోస్తు నారాయణ వల్లభాయై

నమోస్తు హేమాంబుజ పీఠికాయై నమోస్తు భూమండల నాయికాయై నమోస్తు దేవాది దయాపరాయై నమోస్తు శార్గ్ఙయుధ వల్లభాయై

నమోస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై నమోస్తు విష్ణోరురసి స్థితాయై నమోస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై నమోస్తు దామోదర వల్లభాయై

నమోస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై నమోస్తు భూత్యై భువన ప్రసూత్యై నమోస్తు దేవాదిభి రర్చితాయై నమోస్తు నందాత్మజ వల్లభాయై

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని సామ్రాజ్యదాన నిరతాని సరోరుహాక్షి త్వద్వందనాని దురితా హరణోద్యతాని మామేవ మాత రనిశం కలయంతు మాన్యే

యత్కటాక్ష సముపాసనా విధిః సేవకస్య సకలార్థ సంపదః సంతనోతి వచనాంగ మానసైః త్వాం మురారి హృదయేశ్వరీం భజే

సరసిజనయనే సరోజ హస్తే ధవళతరాంశుక గంధమాల్యశోభే భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువన భూతి కరి ప్రసీద మహ్యం

దిగ్ఘస్తిభిః కనక కుంభ ముఖావసృష్ట స్వర్వాహినీ విమలచారు జలాప్లుతాంగీం ప్రాత ర్నమామి జగతాం జననీ మశేష లోకాధినాథ గృహిణీం అమృతాబ్ధి పుత్రీం

కమలే కమలాక్ష వల్లబే త్వం కరుణాపూర తరంగితై రపాంగైః అవలోకయ మా మకించనానాం ప్రథమం పాత్రమ కృత్రిమం దయాయాః

బిల్వాటవీమధ్యలసత్ సరోజే సహస్రపత్రే సుఖసన్నివిష్టాం అష్తాంపదాంభోరుహ పాణిపద్మాం సువర్ణవర్ణాం ప్రణమామి లక్ష్మీం

కమలాసనపాణినా లలాటే లిఖితామక్షర పంక్తిమస్య జంతోః పరిమార్జయ మాతరంఘ్రిణాతే ధనికద్వార నివాస దుఃఖదోగ్ర్ధీం

అంభోరుహం జన్మగృహం భవత్యాః వక్షస్స్థలం భర్తృగృహం మురారేః కారుణ్యతః కల్పయ పద్మవాసే లీలాగృహం మే హృదాయారవిందం

స్తువంతి యే స్తుతిభిరమూభిరన్వహం త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమాం గుణాధికా గురుతర భాగ్యభాజినో భవంతి తే భువి బుధ భావితాశయాః

సువర్ణ ధారా స్తోత్రం యచ్ఛంకరాచార్య నిర్మితం త్రిసంధ్యం యఃపథేన్నిత్యం స కుబేరసమోభవేత్ ఇతి శ్రీ మచ్ఛంకర భగవత్పాదాచార్యకృతం కనకధారాస్తోత్రం

🌺🙏🙏🙏🙏🙏🌺

0 views0 comments

Recent Posts

See All

*" రాముని పాదం తగిలి రాయి అహల్యగా మారిందా? "* రాముని పాదం తగిలి రాయి అహల్యగా మారిందా? దీన్ని ఇంకా ఏ విధంగా అయిన అర్థం చేసుకోవచ్చా? రాముడు ఏ రాయినీ కాలితో తాకలేదు. వాల్మీకి రామాయణం లో అలా లేదు. కరస

*మూడుసార్లు స్మరిస్తే సహస్రం ఎలా..???...* *”శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే* *సహస్ర నామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే!”* ఈ శ్లోకాన్ని మూడుసార్లు పఠిస్తే సహస్ర నామం పఠించిన దానికి సమానమని భావం. ఈ విషయాన్న

* #నటరాజు_ఎందుకు_తాండవమాడాడంటే!* పరమ శివుడి నటరాజు స్వరూపం ఎంతో ప్రత్యేకం. ఆదిదేవుడి మహా తాండవ రూపమది. అసలీ అవతారం ఎందుకొచ్చింది? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం శివపురాణంలో కనిపిస్తుంది. సప్త సారస్వతమనే పుణ్యభూమి

bottom of page